गहू बाजार भाव

NEW आजचे गहू बाजार भाव 23 फेब्रुवारी 2024 gahu Bajar bhav

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 52
कमीत कमी दर: 2296
जास्तीत जास्त दर: 2551
सर्वसाधारण दर: 2400

अचलपूर
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 125
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2600

करमाळा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 1
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 3000

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 37
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2651
सर्वसाधारण दर: 1900

वसई
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 275
कमीत कमी दर: 2860
जास्तीत जास्त दर: 3890
सर्वसाधारण दर: 3450

नवापूर
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2200

कुर्डवाडी
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2500

राहता
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 35
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 2850
सर्वसाधारण दर: 2500

जलगाव – मसावत
शेतमाल: गहू
जात: १४७
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2710
जास्तीत जास्त दर: 2710
सर्वसाधारण दर: 2710

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 53
कमीत कमी दर: 2361
जास्तीत जास्त दर: 2791
सर्वसाधारण दर: 2700

वाशीम
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 1500
कमीत कमी दर: 2270
जास्तीत जास्त दर: 2510
सर्वसाधारण दर: 2350

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 150
कमीत कमी दर: 2350
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2400

शेवगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 101
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2600

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 18
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2600

परतूर
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 14
कमीत कमी दर: 1926
जास्तीत जास्त दर: 2251
सर्वसाधारण दर: 2000

औसा
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 5
कमीत कमी दर: 3001
जास्तीत जास्त दर: 3001
सर्वसाधारण दर: 3001

औराद शहाजानी
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2251
सर्वसाधारण दर: 2150

देवळा
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 1
कमीत कमी दर: 2550
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2585

सिल्लोड
शेतमाल: गहू
जात: अर्जुन
आवक: 34
कमीत कमी दर: 2450
जास्तीत जास्त दर: 2550
सर्वसाधारण दर: 2500

पैठण
शेतमाल: गहू
जात: बन्सी
आवक: 60
कमीत कमी दर: 2401
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2851

मुरुम
शेतमाल: गहू
जात: बन्सी
आवक: 5
कमीत कमी दर: 3100
जास्तीत जास्त दर: 3100
सर्वसाधारण दर: 3100

अकोला
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 186
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2285

अमरावती
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 214
कमीत कमी दर: 2450
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2575

धुळे
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 645
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2650

यवतमाळ
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 110
कमीत कमी दर: 1950
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2175

चोपडा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 250
कमीत कमी दर: 1991
जास्तीत जास्त दर: 2656
सर्वसाधारण दर: 2451

चिखली
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 28
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2350

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 2320
जास्तीत जास्त दर: 2582
सर्वसाधारण दर: 2517

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 23
कमीत कमी दर: 2325
जास्तीत जास्त दर: 2900
सर्वसाधारण दर: 2612

हिंगणघाट
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 209
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2465
सर्वसाधारण दर: 2200

मुंबई
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 3606
कमीत कमी दर: 2700
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 4350

अमळनेर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 900
कमीत कमी दर: 2350
जास्तीत जास्त दर: 2725
सर्वसाधारण दर: 2725

चाळीसगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 75
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2953
सर्वसाधारण दर: 2550

जिंतूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 2025
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2025

मुर्तीजापूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 450
कमीत कमी दर: 2315
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2505

मलकापूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 120
कमीत कमी दर: 2280
जास्तीत जास्त दर: 3010
सर्वसाधारण दर: 2400

दिग्रस
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 95
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2475
सर्वसाधारण दर: 2375

जामखेड
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 10
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2350

कोपरगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 259
कमीत कमी दर: 2411
जास्तीत जास्त दर: 2801
सर्वसाधारण दर: 2609

गेवराई
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 132
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 3051
सर्वसाधारण दर: 2600

चांदूर बझार
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 24
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2200

देउळगाव राजा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2250
सर्वसाधारण दर: 2100

मेहकर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 35
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2600

धरणगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 120
कमीत कमी दर: 2361
जास्तीत जास्त दर: 2426
सर्वसाधारण दर: 2400

तासगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 24
कमीत कमी दर: 2850
जास्तीत जास्त दर: 3680
सर्वसाधारण दर: 3460

मंठा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 43
कमीत कमी दर: 1700
जास्तीत जास्त दर: 3050
सर्वसाधारण दर: 2000

पाथरी
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2401
सर्वसाधारण दर: 2401

काटोल
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 90
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2394
सर्वसाधारण दर: 2200

जालना
शेतमाल: गहू
जात: नं. ३
आवक: 268
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 2790
सर्वसाधारण दर: 2500

माजलगाव
शेतमाल: गहू
जात: पिवळा
आवक: 140
कमीत कमी दर: 1951
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2700

किल्ले धारुर
शेतमाल: गहू
जात: पिवळा
आवक: 9
कमीत कमी दर: 2125
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2801

उमरखेड-डांकी
शेतमाल: गहू
जात: पिवळा
आवक: 120
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2300

सोलापूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 988
कमीत कमी दर: 2465
जास्तीत जास्त दर: 3965
सर्वसाधारण दर: 2985

पुणे
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 421
कमीत कमी दर: 4800
जास्तीत जास्त दर: 5200
सर्वसाधारण दर: 5000

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 134
कमीत कमी दर: 3100
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3400

कल्याण
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2700

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *