गहू बाजार भाव

NEW आजचे गहू बाजार भाव 21 फेब्रुवारी 2024 gahu Bajar bhav

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 139
कमीत कमी दर: 2390
जास्तीत जास्त दर: 2812
सर्वसाधारण दर: 2650

दोंडाईचा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 923
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2662
सर्वसाधारण दर: 2500

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 12
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2350

संगमनेर
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 7
कमीत कमी दर: 2610
जास्तीत जास्त दर: 2610
सर्वसाधारण दर: 2610

कारंजा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 3500
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2695
सर्वसाधारण दर: 2475

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 30
कमीत कमी दर: 1801
जास्तीत जास्त दर: 2851
सर्वसाधारण दर: 2011

पालघर (बेवूर)
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 236
कमीत कमी दर: 2970
जास्तीत जास्त दर: 2970
सर्वसाधारण दर: 2970

कुर्डवाडी
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 3
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 3000

राहता
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 40
कमीत कमी दर: 2376
जास्तीत जास्त दर: 2775
सर्वसाधारण दर: 2550

जलगाव – मसावत
शेतमाल: गहू
जात: १४७
आवक: 117
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2600

लासलगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 258
कमीत कमी दर: 2301
जास्तीत जास्त दर: 2890
सर्वसाधारण दर: 2681

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 33
कमीत कमी दर: 2225
जास्तीत जास्त दर: 2580
सर्वसाधारण दर: 2450

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 40
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2200

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 40
कमीत कमी दर: 2499
जास्तीत जास्त दर: 2841
सर्वसाधारण दर: 2720

शेवगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 100
कमीत कमी दर: 2250
जास्तीत जास्त दर: 2625
सर्वसाधारण दर: 2625

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2500

नांदगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 13
कमीत कमी दर: 2391
जास्तीत जास्त दर: 2901
सर्वसाधारण दर: 2550

देवळा
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 1
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2500

पैठण
शेतमाल: गहू
जात: बन्सी
आवक: 40
कमीत कमी दर: 2351
जास्तीत जास्त दर: 2891
सर्वसाधारण दर: 2851

मुरुम
शेतमाल: गहू
जात: बन्सी
आवक: 1
कमीत कमी दर: 3801
जास्तीत जास्त दर: 3801
सर्वसाधारण दर: 3801

अकोला
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 437
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2760
सर्वसाधारण दर: 2380

अमरावती
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 175
कमीत कमी दर: 2450
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2575

यवतमाळ
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 78
कमीत कमी दर: 2325
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2412

मालेगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 90
कमीत कमी दर: 2565
जास्तीत जास्त दर: 2881
सर्वसाधारण दर: 2696

चिखली
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 56
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2400

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2586
सर्वसाधारण दर: 2540

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 44
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2500

हिंगणघाट
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 356
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2455
सर्वसाधारण दर: 2200

मुंबई
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5330
कमीत कमी दर: 2700
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 4350

चाळीसगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 75
कमीत कमी दर: 2401
जास्तीत जास्त दर: 2951
सर्वसाधारण दर: 2550

जिंतूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2200

सटाणा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 21
कमीत कमी दर: 1871
जास्तीत जास्त दर: 2926
सर्वसाधारण दर: 2461

कोपरगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 186
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2636
सर्वसाधारण दर: 2416

गेवराई
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 125
कमीत कमी दर: 2025
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2410

देउळगाव राजा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 2000

मेहकर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2600

धरणगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 120
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2551
सर्वसाधारण दर: 2458

चाकूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2900
जास्तीत जास्त दर: 3200
सर्वसाधारण दर: 3082

पाथरी
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 11
कमीत कमी दर: 2240
जास्तीत जास्त दर: 2652
सर्वसाधारण दर: 2250

नादगाव खांडेश्वर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 69
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2220

काटोल
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2330
जास्तीत जास्त दर: 2351
सर्वसाधारण दर: 2345

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 101
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2605
सर्वसाधारण दर: 2550

जालना
शेतमाल: गहू
जात: नं. ३
आवक: 214
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2520

माजलगाव
शेतमाल: गहू
जात: पिवळा
आवक: 156
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2300

उमरखेड-डांकी
शेतमाल: गहू
जात: पिवळा
आवक: 130
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2400

सोलापूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 942
कमीत कमी दर: 2470
जास्तीत जास्त दर: 3975
सर्वसाधारण दर: 2975

पुणे
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 421
कमीत कमी दर: 4800
जास्तीत जास्त दर: 5200
सर्वसाधारण दर: 5000

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 135
कमीत कमी दर: 3100
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3400

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *