गहू बाजार भाव

NEW आजचे गहू बाजार भाव 20 जानेवारी 2024 gahu Bajar bhav

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 43
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 3071
सर्वसाधारण दर: 2611

बार्शी
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 10
कमीत कमी दर: 2800
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2800

राहूरी
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 11
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2650

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 2000

पाचोरा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2521

सावनेर
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 25
कमीत कमी दर: 2440
जास्तीत जास्त दर: 2440
सर्वसाधारण दर: 2440

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 55
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 3600
सर्वसाधारण दर: 2100

पालघर (बेवूर)
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 60
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 3000

शेवगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 30
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2400

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2600

भंडारा
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2550
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2680

पैठण
शेतमाल: गहू
जात: बन्सी
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2600

मुरुम
शेतमाल: गहू
जात: बन्सी
आवक: 3
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 3900
सर्वसाधारण दर: 3450

बीड
शेतमाल: गहू
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2430
जास्तीत जास्त दर: 3300
सर्वसाधारण दर: 2865

अकोला
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 11
कमीत कमी दर: 2440
जास्तीत जास्त दर: 3005
सर्वसाधारण दर: 2940

अमरावती
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2450
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2525

धुळे
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 52
कमीत कमी दर: 2350
जास्तीत जास्त दर: 2565
सर्वसाधारण दर: 2485

सांगली
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 148
कमीत कमी दर: 3200
जास्तीत जास्त दर: 4000
सर्वसाधारण दर: 3600

चोपडा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2731
जास्तीत जास्त दर: 3001
सर्वसाधारण दर: 2731

चिखली
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2400

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 43
कमीत कमी दर: 2450
जास्तीत जास्त दर: 2848
सर्वसाधारण दर: 2749

हिंगणघाट
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 11
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2520
सर्वसाधारण दर: 2410

उमरेड
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 46
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3000

अमळनेर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 2425
जास्तीत जास्त दर: 2881
सर्वसाधारण दर: 2881

भोकरदन
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 58
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2400

मलकापूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 42
कमीत कमी दर: 2325
जास्तीत जास्त दर: 3390
सर्वसाधारण दर: 2690

श्रीरामपूर – बेलापूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 9
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2300

तेल्हारा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 50
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2670

देउळगाव राजा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 40
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2651
सर्वसाधारण दर: 2400

मेहकर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2600

साक्री
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2451

सिंदी
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 0
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 0

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2460
जास्तीत जास्त दर: 2460
सर्वसाधारण दर: 2460

जालना
शेतमाल: गहू
जात: नं. ३
आवक: 283
कमीत कमी दर: 2450
जास्तीत जास्त दर: 3293
सर्वसाधारण दर: 2750

किल्ले धारुर
शेतमाल: गहू
जात: पिवळा
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2251
जास्तीत जास्त दर: 2251
सर्वसाधारण दर: 2251

सोलापूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 1104
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 4100
सर्वसाधारण दर: 2935

पुणे
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 415
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 5800
सर्वसाधारण दर: 5150

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 30
कमीत कमी दर: 3100
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3400

हिंगोली
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 60
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 3505
सर्वसाधारण दर: 2702

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *