गहू बाजार भाव

NEW आजचे गहू बाजार भाव 18 जानेवारी 2024 gahu Bajar bhav

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 77
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2700

शहादा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 7
कमीत कमी दर: 2461
जास्तीत जास्त दर: 3131
सर्वसाधारण दर: 2499

नंदूरबार
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 17
कमीत कमी दर: 2301
जास्तीत जास्त दर: 2900
सर्वसाधारण दर: 2600

राहूरी
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 18
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2550

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 27
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2780
सर्वसाधारण दर: 2500

कळवण
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 7
कमीत कमी दर: 2351
जास्तीत जास्त दर: 2351
सर्वसाधारण दर: 2351

कारंजा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 205
कमीत कमी दर: 2610
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2775

करमाळा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 13
कमीत कमी दर: 2001
जास्तीत जास्त दर: 3100
सर्वसाधारण दर: 2381

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 41
कमीत कमी दर: 2356
जास्तीत जास्त दर: 3696
सर्वसाधारण दर: 2500

राहता
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 50
कमीत कमी दर: 2555
जास्तीत जास्त दर: 3020
सर्वसाधारण दर: 2835

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 8
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2600

नांदगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 23
कमीत कमी दर: 2053
जास्तीत जास्त दर: 3437
सर्वसाधारण दर: 3050

औराद शहाजानी
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 1
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 2000

देवळा
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 1
कमीत कमी दर: 2540
जास्तीत जास्त दर: 2690
सर्वसाधारण दर: 2690

पैठण
शेतमाल: गहू
जात: बन्सी
आवक: 6
कमीत कमी दर: 2541
जास्तीत जास्त दर: 3150
सर्वसाधारण दर: 2730

यावल
शेतमाल: गहू
जात: हायब्रीड
आवक: 14
कमीत कमी दर: 2530
जास्तीत जास्त दर: 3010
सर्वसाधारण दर: 2820

गंगापूर
शेतमाल: गहू
जात: हायब्रीड
आवक: 29
कमीत कमी दर: 2591
जास्तीत जास्त दर: 2900
सर्वसाधारण दर: 2678

अकोला
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 7
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2885
सर्वसाधारण दर: 2465

धुळे
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 55
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3355
सर्वसाधारण दर: 3100

मालेगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 38
कमीत कमी दर: 2861
जास्तीत जास्त दर: 3080
सर्वसाधारण दर: 2975

चोपडा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2424
जास्तीत जास्त दर: 2875
सर्वसाधारण दर: 2500

चिखली
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2050

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 10
कमीत कमी दर: 2450
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2675

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 19
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2733

हिंगणघाट
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 12
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2470
सर्वसाधारण दर: 2430

मुंबई
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 6995
कमीत कमी दर: 2800
जास्तीत जास्त दर: 6300
सर्वसाधारण दर: 4550

उमरेड
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 98
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 2800

अमळनेर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 2406
जास्तीत जास्त दर: 3099
सर्वसाधारण दर: 3099

चाळीसगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 14
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2400

वर्धा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2345
जास्तीत जास्त दर: 2345
सर्वसाधारण दर: 2345

सटाणा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 21
कमीत कमी दर: 2356
जास्तीत जास्त दर: 2914
सर्वसाधारण दर: 2800

कोपरगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 156
कमीत कमी दर: 2620
जास्तीत जास्त दर: 2929
सर्वसाधारण दर: 2800

गेवराई
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 46
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3551
सर्वसाधारण दर: 2975

चांदूर बझार
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 10
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2350

देउळगाव राजा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 13
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2400

उल्हासनगर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 650
कमीत कमी दर: 3200
जास्तीत जास्त दर: 3600
सर्वसाधारण दर: 3400

परांडा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 2700
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2700

पाथरी
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2525
सर्वसाधारण दर: 2000

काटोल
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 31
कमीत कमी दर: 2471
जास्तीत जास्त दर: 2751
सर्वसाधारण दर: 2550

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2400

ताडकळस
शेतमाल: गहू
जात: नं. १
आवक: 6
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2500

जालना
शेतमाल: गहू
जात: नं. ३
आवक: 337
कमीत कमी दर: 2250
जास्तीत जास्त दर: 3800
सर्वसाधारण दर: 2750

सोलापूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 1090
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 4090
सर्वसाधारण दर: 2925

पुणे
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 422
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 5600
सर्वसाधारण दर: 5050

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 20
कमीत कमी दर: 3100
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3425

हिंगोली
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 50
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 3155
सर्वसाधारण दर: 2727

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *