गहू बाजार भाव

NEW आजचे गहू बाजार भाव 16 फेब्रुवारी 2024 gahu Bajar bhav

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 17
कमीत कमी दर: 2469
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2641

दोंडाईचा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 139
कमीत कमी दर: 2151
जास्तीत जास्त दर: 2590
सर्वसाधारण दर: 2351

कळवण
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2400

कारंजा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 1000
कमीत कमी दर: 2055
जास्तीत जास्त दर: 2660
सर्वसाधारण दर: 2405

करमाळा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2311
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2800

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 91
कमीत कमी दर: 1711
जास्तीत जास्त दर: 3200
सर्वसाधारण दर: 1856

पालघर (बेवूर)
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 40
कमीत कमी दर: 3150
जास्तीत जास्त दर: 3150
सर्वसाधारण दर: 3150

अमरावती
शेतमाल: गहू
जात: १४७
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2350
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2425

लासलगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 181
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 3250
सर्वसाधारण दर: 2875

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 30
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2740
सर्वसाधारण दर: 2701

वाशीम
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 600
कमीत कमी दर: 2425
जास्तीत जास्त दर: 2660
सर्वसाधारण दर: 2550

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 50
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2300

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 8
कमीत कमी दर: 2612
जास्तीत जास्त दर: 2701
सर्वसाधारण दर: 2670

दौंड-यवत
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 32
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2650

औराद शहाजानी
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2300

पुर्णा
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 10
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2651
सर्वसाधारण दर: 2320

दुधणी
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 10
कमीत कमी दर: 3200
जास्तीत जास्त दर: 3200
सर्वसाधारण दर: 3200

सिल्लोड
शेतमाल: गहू
जात: अर्जुन
आवक: 57
कमीत कमी दर: 2550
जास्तीत जास्त दर: 2650
सर्वसाधारण दर: 2600

पैठण
शेतमाल: गहू
जात: बन्सी
आवक: 50
कमीत कमी दर: 2411
जास्तीत जास्त दर: 3252
सर्वसाधारण दर: 2940

बुलढाणा
शेतमाल: गहू
जात: हायब्रीड
आवक: 30
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2200

अकोला
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 22
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2575

अमरावती
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 78
कमीत कमी दर: 2450
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2575

धुळे
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 448
कमीत कमी दर: 2250
जास्तीत जास्त दर: 3350
सर्वसाधारण दर: 2750

यवतमाळ
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 25
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2375
सर्वसाधारण दर: 2337

चिखली
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 38
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2150

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 48
कमीत कमी दर: 2382
जास्तीत जास्त दर: 2576
सर्वसाधारण दर: 2527

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 37
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2425

हिंगणघाट
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 59
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2475
सर्वसाधारण दर: 2300

मुंबई
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 6894
कमीत कमी दर: 2700
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 4350

चाळीसगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 17
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2450

मुर्तीजापूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 90
कमीत कमी दर: 2225
जास्तीत जास्त दर: 2390
सर्वसाधारण दर: 2305

सटाणा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 1766
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2581

कोपरगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 141
कमीत कमी दर: 2350
जास्तीत जास्त दर: 2780
सर्वसाधारण दर: 2590

गेवराई
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 85
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2975
सर्वसाधारण दर: 2500

चांदूर बझार
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 13
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2350
सर्वसाधारण दर: 2100

देउळगाव राजा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 2050

उल्हासनगर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 570
कमीत कमी दर: 3400
जास्तीत जास्त दर: 3800
सर्वसाधारण दर: 3600

साक्री
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2351
जास्तीत जास्त दर: 2351
सर्वसाधारण दर: 2351

तासगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 24
कमीत कमी दर: 2950
जास्तीत जास्त दर: 3460
सर्वसाधारण दर: 3230

वैजापूर- शिऊर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3226
सर्वसाधारण दर: 2500

काटोल
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2361
जास्तीत जास्त दर: 2361
सर्वसाधारण दर: 2361

जालना
शेतमाल: गहू
जात: नं. ३
आवक: 273
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2721
सर्वसाधारण दर: 2400

सोलापूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 928
कमीत कमी दर: 2490
जास्तीत जास्त दर: 3980
सर्वसाधारण दर: 2995

पुणे
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 418
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 5000
सर्वसाधारण दर: 4800

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 100
कमीत कमी दर: 3100
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3400

कल्याण
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2900
सर्वसाधारण दर: 2750

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *