गहू बाजार भाव

NEW आजचे गहू बाजार भाव 15 जानेवारी 2024 gahu Bajar bhav

बार्शी
शेतमाल: गहू

जात: क्विंटल
आवक: 13
कमीत कमी दर: 2350
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2350

राहूरी
शेतमाल: गहू

जात: क्विंटल
आवक: 44
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2300

कारंजा
शेतमाल: गहू

जात: क्विंटल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 2855
सर्वसाधारण दर: 2705

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: गहू

जात: क्विंटल
आवक: 17
कमीत कमी दर: 2101
जास्तीत जास्त दर: 3115
सर्वसाधारण दर: 2401

पालघर (बेवूर)
शेतमाल: गहू

जात: क्विंटल
आवक: 80
कमीत कमी दर: 3220
जास्तीत जास्त दर: 3220
सर्वसाधारण दर: 3220

राहता
शेतमाल: गहू

जात: क्विंटल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2960
सर्वसाधारण दर: 2785

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: गहू
२१८९
जात: क्विंटल
आवक: 9
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2600

परतूर
शेतमाल: गहू
२१८९
जात: क्विंटल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2350
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2500

दौंड-पाटस
शेतमाल: गहू
२१८९
जात: क्विंटल
आवक: 13
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 3100
सर्वसाधारण दर: 2800

अकोला
शेतमाल: गहू
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 18
कमीत कमी दर: 1775
जास्तीत जास्त दर: 1775
सर्वसाधारण दर: 1775

अमरावती
शेतमाल: गहू
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2450
जास्तीत जास्त दर: 2650
सर्वसाधारण दर: 2550

यवतमाळ
शेतमाल: गहू
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2600

चिखली
शेतमाल: गहू
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3031
सर्वसाधारण दर: 2715

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: गहू
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 13
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2950
सर्वसाधारण दर: 2717

उल्हासनगर
शेतमाल: गहू
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 680
कमीत कमी दर: 3200
जास्तीत जास्त दर: 3600
सर्वसाधारण दर: 3400

काटोल
शेतमाल: गहू
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2500

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: गहू
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 17
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2400

पुणे
शेतमाल: गहू
शरबती
जात: क्विंटल
आवक: 429
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 5800
सर्वसाधारण दर: 5000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *