गहू बाजार भाव

NEW आजचे गहू बाजार भाव 13 फेब्रुवारी 2024 gahu Bajar bhav

शहादा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 8
कमीत कमी दर: 2121
जास्तीत जास्त दर: 2866
सर्वसाधारण दर: 2194

दोंडाईचा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 150
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2900
सर्वसाधारण दर: 2746

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 34
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2400

कारंजा
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 1500
कमीत कमी दर: 1970
जास्तीत जास्त दर: 2615
सर्वसाधारण दर: 2460

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 47
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 3200
सर्वसाधारण दर: 2000

राहता
शेतमाल: गहू
जात: —
आवक: 44
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2851
सर्वसाधारण दर: 2625

अमरावती
शेतमाल: गहू
जात: १४७
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2350
जास्तीत जास्त दर: 2550
सर्वसाधारण दर: 2450

जळगाव
शेतमाल: गहू
जात: १४७
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2550
जास्तीत जास्त दर: 2550
सर्वसाधारण दर: 2550

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 60
कमीत कमी दर: 2350
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2550

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2515
जास्तीत जास्त दर: 2515
सर्वसाधारण दर: 2515

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 21
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2500

परतूर
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 7
कमीत कमी दर: 2900
जास्तीत जास्त दर: 3050
सर्वसाधारण दर: 3000

दौंड-केडगाव
शेतमाल: गहू
जात: २१८९
आवक: 308
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2600

सिल्लोड
शेतमाल: गहू
जात: अर्जुन
आवक: 19
कमीत कमी दर: 2550
जास्तीत जास्त दर: 2650
सर्वसाधारण दर: 2600

मुरुम
शेतमाल: गहू
जात: बन्सी
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2201
जास्तीत जास्त दर: 2201
सर्वसाधारण दर: 2201

अमरावती
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 27
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2575

धुळे
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 346
कमीत कमी दर: 2340
जास्तीत जास्त दर: 3265
सर्वसाधारण दर: 2850

यवतमाळ
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2200

मालेगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 121
कमीत कमी दर: 2691
जास्तीत जास्त दर: 2826
सर्वसाधारण दर: 2791

चोपडा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 40
कमीत कमी दर: 2651
जास्तीत जास्त दर: 2651
सर्वसाधारण दर: 2651

चिखली
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 18
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2250

बार्शी -वैराग
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 3351
जास्तीत जास्त दर: 3351
सर्वसाधारण दर: 3351

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2798
सर्वसाधारण दर: 2724

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 77
कमीत कमी दर: 2051
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2273

हिंगणघाट
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 2525
जास्तीत जास्त दर: 2525
सर्वसाधारण दर: 2525

मुंबई
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 9536
कमीत कमी दर: 2700
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 4350

चाळीसगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 35
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2651
सर्वसाधारण दर: 2521

भोकरदन -पिपळगाव रेणू
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 33
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2250

मुर्तीजापूर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 120
कमीत कमी दर: 2340
जास्तीत जास्त दर: 2650
सर्वसाधारण दर: 2505

सटाणा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 31
कमीत कमी दर: 2130
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2550

रावेर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2030
जास्तीत जास्त दर: 2480
सर्वसाधारण दर: 2030

गेवराई
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 53
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2550

देउळगाव राजा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 12
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

साक्री
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2390
सर्वसाधारण दर: 2300

धरणगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 2251
जास्तीत जास्त दर: 2350
सर्वसाधारण दर: 2251

तासगाव
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 23
कमीत कमी दर: 2850
जास्तीत जास्त दर: 3350
सर्वसाधारण दर: 3160

वैजापूर- शिऊर
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 8
कमीत कमी दर: 2421
जास्तीत जास्त दर: 3320
सर्वसाधारण दर: 2726

परांडा
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2400

पाथरी
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2825
सर्वसाधारण दर: 2601

काटोल
शेतमाल: गहू
जात: लोकल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 2451
जास्तीत जास्त दर: 2550
सर्वसाधारण दर: 2500

सोलापूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 996
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 3980
सर्वसाधारण दर: 2995

पुणे
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 417
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 5200
सर्वसाधारण दर: 4800

नागपूर
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 100
कमीत कमी दर: 3100
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3400

हिंगोली
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 80
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 3005
सर्वसाधारण दर: 2602

कल्याण
शेतमाल: गहू
जात: शरबती
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 2900
सर्वसाधारण दर: 2750

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *