कापुस बाजार भाव

NEW आजचे कापूस बाजार भाव 20 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

राळेगाव
शेतमाल: कापूस
जात: —
आवक: 4300
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 7220
सर्वसाधारण दर: 7100

पारशिवनी
शेतमाल: कापूस
जात: एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक: 788
कमीत कमी दर: 6550
जास्तीत जास्त दर: 6800
सर्वसाधारण दर: 6725

अकोला
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 32
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 7000
सर्वसाधारण दर: 7000

उमरेड
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 319
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 7040
सर्वसाधारण दर: 6810

देउळगाव राजा
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 1000
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 7500
सर्वसाधारण दर: 7250

बारामती
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 11
कमीत कमी दर: 6900
जास्तीत जास्त दर: 6900
सर्वसाधारण दर: 6900

हिंगणघाट
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 9000
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 7310
सर्वसाधारण दर: 6500

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 2060
कमीत कमी दर: 6400
जास्तीत जास्त दर: 7020
सर्वसाधारण दर: 6950

फुलंब्री
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 250
कमीत कमी दर: 6650
जास्तीत जास्त दर: 6850
सर्वसाधारण दर: 6700

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *