कापुस बाजार भाव

NEW आजचे कापूस बाजार भाव 19 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

सावनेर
शेतमाल: कापूस
जात: —
आवक: 3500
कमीत कमी दर: 6775
जास्तीत जास्त दर: 6825
सर्वसाधारण दर: 6800

वरोरा-खांबाडा
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 1200
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 7170
सर्वसाधारण दर: 6700

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 1600
कमीत कमी दर: 6400
जास्तीत जास्त दर: 7370
सर्वसाधारण दर: 7150

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *