कापुस बाजार भाव

NEW आजचे कापूस बाजार भाव 18 जानेवारी 2024 Cotton rate

संगमनेर
शेतमाल: कापूस
जात: —
आवक: 120
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 6900
सर्वसाधारण दर: 6250

सावनेर
शेतमाल: कापूस
जात: —
आवक: 3000
कमीत कमी दर: 6750
जास्तीत जास्त दर: 6775
सर्वसाधारण दर: 6775

भद्रावती
शेतमाल: कापूस
जात: —
आवक: 826
कमीत कमी दर: 6570
जास्तीत जास्त दर: 6970
सर्वसाधारण दर: 6770

पारशिवनी
शेतमाल: कापूस
जात: एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक: 460
कमीत कमी दर: 6700
जास्तीत जास्त दर: 6800
सर्वसाधारण दर: 6750

अकोला
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 1292
कमीत कमी दर: 6780
जास्तीत जास्त दर: 6980
सर्वसाधारण दर: 6920

अकोला (बोरगावमंजू)
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 159
कमीत कमी दर: 6800
जास्तीत जास्त दर: 7200
सर्वसाधारण दर: 7000

उमरेड
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 695
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 6850
सर्वसाधारण दर: 6650

देउळगाव राजा
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 3795
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 6930
सर्वसाधारण दर: 6775

नेर परसोपंत
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 32
कमीत कमी दर: 5900
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5900

काटोल
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 121
कमीत कमी दर: 6400
जास्तीत जास्त दर: 6850
सर्वसाधारण दर: 6700

हिंगणा
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 24
कमीत कमी दर: 5800
जास्तीत जास्त दर: 6775
सर्वसाधारण दर: 6775

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: कापूस
जात: लांब स्टेपल
आवक: 2110
कमीत कमी दर: 6600
जास्तीत जास्त दर: 6975
सर्वसाधारण दर: 6750

हिंगणघाट
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 11000
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 7111
सर्वसाधारण दर: 6500

वर्धा
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 2130
कमीत कमी दर: 6550
जास्तीत जास्त दर: 7020
सर्वसाधारण दर: 6800

यावल
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 59
कमीत कमी दर: 6020
जास्तीत जास्त दर: 6810
सर्वसाधारण दर: 6600

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *