कापुस बाजार भाव

NEW आजचे कापूस बाजार भाव 16 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

सावनेर
शेतमाल: कापूस
जात: —
आवक: 3600
कमीत कमी दर: 6750
जास्तीत जास्त दर: 6750
सर्वसाधारण दर: 6750

मारेगाव
शेतमाल: कापूस
जात: एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक: 1297
कमीत कमी दर: 6650
जास्तीत जास्त दर: 6850
सर्वसाधारण दर: 6750

पारशिवनी
शेतमाल: कापूस
जात: एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक: 852
कमीत कमी दर: 6450
जास्तीत जास्त दर: 6725
सर्वसाधारण दर: 6600

अकोला
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 111
कमीत कमी दर: 6780
जास्तीत जास्त दर: 7030
सर्वसाधारण दर: 6905

अकोला (बोरगावमंजू)
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 144
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 7339
सर्वसाधारण दर: 7169

उमरेड
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 491
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 6980
सर्वसाधारण दर: 6750

देउळगाव राजा
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 2800
कमीत कमी दर: 6600
जास्तीत जास्त दर: 7500
सर्वसाधारण दर: 7200

वरोरा
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 3913
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 7150
सर्वसाधारण दर: 6500

वरोरा-खांबाडा
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 1377
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 7100
सर्वसाधारण दर: 6700

नेर परसोपंत
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 11
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 6000

काटोल
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 155
कमीत कमी दर: 6600
जास्तीत जास्त दर: 6800
सर्वसाधारण दर: 6750

हिंगणघाट
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 12000
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 7325
सर्वसाधारण दर: 6600

यावल
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 363
कमीत कमी दर: 6050
जास्तीत जास्त दर: 6640
सर्वसाधारण दर: 6320

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 2950
कमीत कमी दर: 6700
जास्तीत जास्त दर: 7300
सर्वसाधारण दर: 7050

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *