कापुस बाजार भाव

NEW आजचे कापूस बाजार भाव 15 जानेवारी 2024 Cotton rate

अमरावती
शेतमाल: कापूस

जात: क्विंटल
आवक: 60
कमीत कमी दर: 6700
जास्तीत जास्त दर: 6750
सर्वसाधारण दर: 6725

राळेगाव
शेतमाल: कापूस

जात: क्विंटल
आवक: 5800
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 6925
सर्वसाधारण दर: 6800

भद्रावती
शेतमाल: कापूस

जात: क्विंटल
आवक: 589
कमीत कमी दर: 6530
जास्तीत जास्त दर: 6850
सर्वसाधारण दर: 6750

आष्टी (वर्धा)
शेतमाल: कापूस
ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल
जात: क्विंटल
आवक: 377
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 6900
सर्वसाधारण दर: 6700

अकोला
शेतमाल: कापूस
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 628
कमीत कमी दर: 6900
जास्तीत जास्त दर: 7000
सर्वसाधारण दर: 6970

उमरेड
शेतमाल: कापूस
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 721
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 6900
सर्वसाधारण दर: 6750

महागाव
शेतमाल: कापूस
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 400
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 6800
सर्वसाधारण दर: 6600

नेर परसोपंत
शेतमाल: कापूस
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 48
कमीत कमी दर: 5800
जास्तीत जास्त दर: 5800
सर्वसाधारण दर: 5800

काटोल
शेतमाल: कापूस
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 175
कमीत कमी दर: 6450
जास्तीत जास्त दर: 6850
सर्वसाधारण दर: 6700

हिंगणा
शेतमाल: कापूस
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 29
कमीत कमी दर: 6300
जास्तीत जास्त दर: 6900
सर्वसाधारण दर: 6750

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: कापूस
लांब स्टेपल
जात: क्विंटल
आवक: 1935
कमीत कमी दर: 6550
जास्तीत जास्त दर: 7010
सर्वसाधारण दर: 6900

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *