कांदा बाजार भाव

NEW आजचे कांदा बाजार भाव 21 फेब्रुवारी 2024 Kanda Bazar bhav

अकलुज
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 125
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1300

कोल्हापूर
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 2793
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 1600

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 940
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1350

मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 7567
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1750

सातारा
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 187
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1600

हिंगणा
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 3000

कराड
शेतमाल: कांदा
जात: हालवा
आवक: 150
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1400

सोलापूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 18278
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 2250
सर्वसाधारण दर: 1300

बारामती
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 181
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 2121
सर्वसाधारण दर: 1600

येवला
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 10000
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1400

येवला -आंदरसूल
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 4000
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1650
सर्वसाधारण दर: 1450

अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 648
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1100

लासलगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 14410
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1645
सर्वसाधारण दर: 1451

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 6285
कमीत कमी दर: 711
जास्तीत जास्त दर: 1562
सर्वसाधारण दर: 1470

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 16368
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1560
सर्वसाधारण दर: 1475

जळगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 1746
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1617
सर्वसाधारण दर: 1200

धाराशिव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 38
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1050

मालेगाव-मुंगसे
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 5500
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1530
सर्वसाधारण दर: 1300

नागपूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2000
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2050

नंदूरबार
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 44
कमीत कमी दर: 1300
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1350

सिन्नर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2295
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1615
सर्वसाधारण दर: 1300

सिन्नर – नायगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 610
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1400

संगमनेर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3607
कमीत कमी दर: 150
जास्तीत जास्त दर: 1951
सर्वसाधारण दर: 1050

चांदवड
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3200
कमीत कमी दर: 785
जास्तीत जास्त दर: 1650
सर्वसाधारण दर: 1450

सटाणा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2800
कमीत कमी दर: 150
जास्तीत जास्त दर: 1755
सर्वसाधारण दर: 1325

कोपरगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2520
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1541
सर्वसाधारण दर: 1380

नेवासा -घोडेगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 9708
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1800

पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 5890
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1450

यावल
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 1750
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 780
सर्वसाधारण दर: 650

दिंडोरी-वणी
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2087
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2350
सर्वसाधारण दर: 1851

देवळा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2080
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1440
सर्वसाधारण दर: 1300

सांगली -फळे भाजीपाला
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 2444
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 1450

पुणे
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 13227
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1300

पुणे-मांजरी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 67
कमीत कमी दर: 1700
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2000

चाळीसगाव-नागदरोड
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 4000
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1622
सर्वसाधारण दर: 1550

वडगाव पेठ
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 60
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2000

मंगळवेढा
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 140
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1500

कामठी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 24
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

नागपूर
शेतमाल: कांदा
जात: पांढरा
आवक: 1360
कमीत कमी दर: 1700
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2150

पिंपळगाव बसवंत
शेतमाल: कांदा
जात: पोळ
आवक: 11000
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1870
सर्वसाधारण दर: 1470

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *