कांदा बाजार भाव

NEW आजचे कांदा बाजार भाव 18 जानेवारी 2024 Kanda Bazar bhav

कोल्हापूर
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 4926
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1500

अकोला
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 175
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1800

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 1549
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1000

चंद्रपूर – गंजवड
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 350
कमीत कमी दर: 1750
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2000

मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 10924
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1850

सातारा
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 501
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1700

हिंगणा
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 1
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2500

सोलापूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 53043
कमीत कमी दर: 100
जास्तीत जास्त दर: 3200
सर्वसाधारण दर: 1400

येवला
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 12000
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1597
सर्वसाधारण दर: 1350

धुळे
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 555
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1820
सर्वसाधारण दर: 1400

लासलगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 5525
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1663
सर्वसाधारण दर: 1550

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 15870
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1660
सर्वसाधारण दर: 1500

जळगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 4973
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 950

धाराशिव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1100
जास्तीत जास्त दर: 1100
सर्वसाधारण दर: 1100

नागपूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2300
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1875

सिन्नर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3014
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1630
सर्वसाधारण दर: 1350

सिन्नर – नायगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 754
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1526
सर्वसाधारण दर: 1450

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 6824
कमीत कमी दर: 100
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1100

कळवण
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3550
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1501

संगमनेर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 7922
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1000

चांदवड
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 11000
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1611
सर्वसाधारण दर: 1430

मनमाड
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 4500
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1586
सर्वसाधारण दर: 1400

सटाणा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 4075
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1630
सर्वसाधारण दर: 1400

कोपरगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2620
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1501
सर्वसाधारण दर: 1280

कोपरगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 7380
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1630
सर्वसाधारण दर: 1420

पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3270
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1431
सर्वसाधारण दर: 1250

पेन
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 321
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 3200
सर्वसाधारण दर: 3000

भुसावळ
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 25
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1200
सर्वसाधारण दर: 1000

यावल
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 750
कमीत कमी दर: 525
जास्तीत जास्त दर: 910
सर्वसाधारण दर: 600

दिंडोरी-वणी
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3318
कमीत कमी दर: 1451
जास्तीत जास्त दर: 2291
सर्वसाधारण दर: 1825

वैजापूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 560
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1200

देवळा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 4140
कमीत कमी दर: 250
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1550

उमराणे
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 13500
कमीत कमी दर: 651
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1450

पुणे
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 12903
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1300

पुणे- खडकी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2000

पुणे-मोशी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 647
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 950

चाळीसगाव-नागदरोड
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 2100
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1607
सर्वसाधारण दर: 1450

कामठी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2000

कल्याण
शेतमाल: कांदा
जात: नं. १
आवक: 13
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

नागपूर
शेतमाल: कांदा
जात: पांढरा
आवक: 1000
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1900

नाशिक
शेतमाल: कांदा
जात: पोळ
आवक: 2370
कमीत कमी दर: 550
जास्तीत जास्त दर: 1950
सर्वसाधारण दर: 1500

पिंपळगाव बसवंत
शेतमाल: कांदा
जात: पोळ
आवक: 11700
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1681
सर्वसाधारण दर: 1500

जुन्नर -ओतूर
शेतमाल: कांदा
जात: उन्हाळी
आवक: 4914
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1600

सटाणा
शेतमाल: कांदा
जात: उन्हाळी
आवक: 650
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1525

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *