कांदा बाजार भाव

NEW आजचे कांदा बाजार भाव 17 जानेवारी 2024 Kanda Bazar bhav

अकलुज
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 305
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 1500

कोल्हापूर
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 4798
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 1500

अकोला
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 1160
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1800

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 1524
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1100

चंद्रपूर – गंजवड
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 550
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2250

मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 8517
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1850

मंचर- वणी
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 277
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1550

सातारा
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 208
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1700

हिंगणा
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2500

सोलापूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 28673
कमीत कमी दर: 100
जास्तीत जास्त दर: 3200
सर्वसाधारण दर: 1500

बारामती
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 512
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 1800

येवला
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 20000
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1586
सर्वसाधारण दर: 1400

येवला -आंदरसूल
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 15000
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1716
सर्वसाधारण दर: 1550

लासलगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 15495
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1675
सर्वसाधारण दर: 1551

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 16272
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1675
सर्वसाधारण दर: 1550

जळगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3956
कमीत कमी दर: 350
जास्तीत जास्त दर: 1425
सर्वसाधारण दर: 950

धाराशिव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1250

मालेगाव-मुंगसे
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 11000
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1500

नागपूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 1000
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1875

सिन्नर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2824
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1529
सर्वसाधारण दर: 1350

सिन्नर – नायगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 720
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1550

संगमनेर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 7817
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1100

चांदवड
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 9000
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1691
सर्वसाधारण दर: 1460

मनमाड
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 5500
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1652
सर्वसाधारण दर: 1450

सटाणा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 4805
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1725
सर्वसाधारण दर: 1440

कोपरगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3720
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1650
सर्वसाधारण दर: 1475

पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 7340
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1680
सर्वसाधारण दर: 1475

पारनेर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 23319
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 1425

साक्री
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 965
कमीत कमी दर: 960
जास्तीत जास्त दर: 1580
सर्वसाधारण दर: 1450

भुसावळ
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 36
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1200
सर्वसाधारण दर: 1000

यावल
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 935
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 900
सर्वसाधारण दर: 610

देवळा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 4200
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1700

उमराणे
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 16500
कमीत कमी दर: 701
जास्तीत जास्त दर: 1750
सर्वसाधारण दर: 1400

अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 708
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1200

सांगली -फळे भाजीपाला
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 4953
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 1400

पुणे
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 12767
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1300

पुणे- खडकी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1750

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 13
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1750

चाळीसगाव-नागदरोड
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 2200
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1527
सर्वसाधारण दर: 1350

मंगळवेढा
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 187
कमीत कमी दर: 290
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1600

कामठी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 8
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2000

नागपूर
शेतमाल: कांदा
जात: पांढरा
आवक: 1000
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1900

नाशिक
शेतमाल: कांदा
जात: पोळ
आवक: 2820
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 1675

पिंपळगाव बसवंत
शेतमाल: कांदा
जात: पोळ
आवक: 13500
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1856
सर्वसाधारण दर: 1600

सटाणा
शेतमाल: कांदा
जात: उन्हाळी
आवक: 1265
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2080
सर्वसाधारण दर: 1560

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *