कांदा बाजार भाव

NEW आजचे कांदा बाजार भाव 13 फेब्रुवारी 2024 Kanda Bazar bhav

कोल्हापूर
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 3803
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1000

अकोला
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 610
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1300

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 2517
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 800

मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 9292
कमीत कमी दर: 900
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1300

खेड-चाकण
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 200
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1000

दौंड-केडगाव
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 1775
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1100

सातारा
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 483
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1300

राहता
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 584
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1050

हिंगणा
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 2
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1500

जुन्नर -आळेफाटा
शेतमाल: कांदा
जात: चिंचवड
आवक: 13125
कमीत कमी दर: 900
जास्तीत जास्त दर: 2010
सर्वसाधारण दर: 1400

कराड
शेतमाल: कांदा
जात: हालवा
आवक: 150
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1300
सर्वसाधारण दर: 1300

फलटण
शेतमाल: कांदा
जात: हायब्रीड
आवक: 1531
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1412
सर्वसाधारण दर: 1000

सोलापूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 40722
कमीत कमी दर: 100
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1100

येवला -आंदरसूल
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 6000
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1353
सर्वसाधारण दर: 1200

अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 579
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1200

धुळे
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 1013
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1100

लासलगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 8942
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1230

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 11000
कमीत कमी दर: 550
जास्तीत जास्त दर: 1341
सर्वसाधारण दर: 1200

जळगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 1532
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1200
सर्वसाधारण दर: 812

मालेगाव-मुंगसे
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 11000
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1270
सर्वसाधारण दर: 1125

पंढरपूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 177
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1100

नागपूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 1000
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1400

सिन्नर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3182
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1280
सर्वसाधारण दर: 1125

सिन्नर – नायगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 910
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1270
सर्वसाधारण दर: 1150

कळवण
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 4200
कमीत कमी दर: 450
जास्तीत जास्त दर: 1375
सर्वसाधारण दर: 900

संगमनेर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 5683
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1783
सर्वसाधारण दर: 992

चांदवड
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 5000
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1360
सर्वसाधारण दर: 1200

मनमाड
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2500
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1339
सर्वसाधारण दर: 1050

सटाणा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 4510
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1430
सर्वसाधारण दर: 1005

पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 6740
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1232
सर्वसाधारण दर: 1050

साक्री
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 250
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1415
सर्वसाधारण दर: 1210

भुसावळ
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 71
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 800

यावल
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 1908
कमीत कमी दर: 460
जास्तीत जास्त दर: 750
सर्वसाधारण दर: 610

दिंडोरी-वणी
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 6163
कमीत कमी दर: 900
जास्तीत जास्त दर: 1602
सर्वसाधारण दर: 1221

देवळा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3500
कमीत कमी दर: 150
जास्तीत जास्त दर: 1250
सर्वसाधारण दर: 1175

पुणे
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 11075
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1050

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 1300
जास्तीत जास्त दर: 1300
सर्वसाधारण दर: 1300

पुणे-मोशी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 494
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 650

चाळीसगाव-नागदरोड
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 2800
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1267
सर्वसाधारण दर: 1150

कल्याण
शेतमाल: कांदा
जात: नं. १
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1600

नागपूर
शेतमाल: कांदा
जात: पांढरा
आवक: 860
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1450

नाशिक
शेतमाल: कांदा
जात: पोळ
आवक: 2995
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1250

पिंपळगाव बसवंत
शेतमाल: कांदा
जात: पोळ
आवक: 14000
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1391
सर्वसाधारण दर: 1150

रामटेक
शेतमाल: कांदा
जात: उन्हाळी
आवक: 7
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1900

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *